Algemene Voorwaarden – WEBSHOP –

Algemene voorwaarden

De gebruiker van een product zal bepalen of het product geschikt is voor zijn of haar gebruik en neemt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de mogelijke gevaren bij het gebruik van dit product. Dit geldt voor alle producten welke verkocht of geleverd worden door  “Josien Brands Design”.

De gebruiker van een product dient een eventuele  gebruiksaanwijzing volledig te lezen en de aanwijzingen van de fabrikant op te volgen. Bij afwezigheid van een gebruiksaanwijzing word de klant geacht met gezond verstand om te gaan met het product. “Josien Brands Design” kan en zal geen claims accepteren voor letsel, schade of verlies van producten, accessoires, onderdelen en materialen die voor kunnen komen bij het gebruik van een product verkocht door “Josien Brands Design”.

1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer:
De natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag:
Kalenderdag;
8. Duurtransactie:
Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager:
Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2 Identiteit van de ondernemer

Josien Brands
“Josien Brands Design”
De Eendrachtswerf 29
5247MJ Rosmalen
06-28184667
info@josienbrandsdesign.nl
KvK-nummer: 70953074
BTW-identificatienummer:  NL158875229B01

3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument wat betreft producten verkocht via de webshop op www.josienbrandsdesign.nl. Voor werk in opdracht en andere overeenkomsten gelden de daarvoor opgestelde Algemene Voorwaarden.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  4. Een koopovereenkomst kan alleen tot stand komen als de consument deze algemene voorwaarden accepteert.

“Josien Brands Design” is gerechtigd deze algemene voorwaarden ten alle tijde naar eigen inzicht te wijzigen.

4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten. De consument kan geen rechten ontlenen aan deze weergave.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
  4. Alle aanbiedingen van “Josien Brands Design” zijn een vrijblijvende uitnodiging om een product naar keuze te bestellen.

5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. de mogelijkheden waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  7. De overeenkomst bestaat uit twee delen.

Leveringsovereenkomst

Transportovereenkomst

Aan eerdere overeenkomsten, zowel mondelinge als schriftelijke, kunnen geen rechten worden ontleent.

6 Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Bij herroeping van een overeenkomst dient de levering onder de volgende voorwaarden te worden geretourneerd:

Verpakking dient ongeopend en onbeschadigd te zijn, en het product ongebruikt.

Consument dient een retour aan te melden door gebruik te maken van de wijziging of annulering mogelijkheid op de website.

Kosten voor het retourneren van een levering zijn altijd voor de consument. Rembourszendingen aan “Josien Brands Design” worden in geen enkel geval geaccepteerd.

Zodra de geretourneerde levering door “Josien Brands Design” is ontvangen en geaccepteerd, wordt de aankoopprijs van de gekochte zaken zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald, door middel van een overmaking op het bank- of giro rekeningnummer waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald. De verzendkosten voor het verzenden van de levering door “Josien Brands Design” aan de consument worden niet gerestitueerd.

In het geval dat de geretourneerde levering of haar verpakking beschadigingen hebben opgelopen houdt “Josien Brands Design” zich het recht voor de hierbij behorende kosten in mindering te brengen op het aan de consument terug te betalen bedrag, echter niet zonder de koper hiervan vooraf over te informeren.

7 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

8 De prijs

 1. Alle prijzen zoals vermeld bij de producten in onze webwinkel zijn in euro’s en inclusief het geldende btw tarief.
  2. Alle (eventuele) overige bijdragen worden in Euro’s duidelijk vermeld in de webwinkel. Bijdragen voor verzenden zijn afhankelijk van de omvang en gewicht van de totale bestelling. Deze bijdrage wordt vermeldt op het besteloverzicht. Indien onvoldoende verzendkosten door het systeem in rekening worden gebracht kan “Josien Brands Design” besluiten de order aan te passen of te annuleren en zal u hiervan op de hoogte worden gebracht.

9 Conformiteit en Garantie

 1. Mocht een product bij aflevering onverhoeds toch beschadigd zijn en een defect te vertonen dan dient dit direct maar uiterlijk binnen 24 uur na levering aan “Josien Brands Design” kenbaar gemaakt te worden via info@josienbrandsdesign.nl.

De consument kan “Josien Brands Design” hierbij verzoeken:

Het product terug te nemen met teruggave van het aankoopbedrag exclusief de bijdrage voor verzenden.

Het product te vervangen door een nieuw exemplaar bij retournering van het te vervangen product.

Het product terug te nemen en een alternatief aan te bieden.

Kosten van retourneren zijn hierbij altijd voor de consument, tenzij voorafgaande aan de retourzending schriftelijk door “Josien Brands Design” en de consument anders wordt overeengekomen.
2. De consument heeft garantie op alle nieuwe producten volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant van het product. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de betreffende fabrikant.
3. De garantie van het product vervalt automatisch als de consument op eigen initiatief tracht het product te repareren of derden hiervoor inzet, of als het product defect raakt door oneigenlijk gebruik.

10 Levering en uitvoering

 1. De door “Josien Brands Design” opgegeven levertermijnen gaan in op de dag van tot stand komen van de overeenkomst, onder de voorwaarden dat alle gegevens met betrekking tot de levering volledig bekend zijn. De door “Josien Brands Design” opgegeven levertermijnen zulle nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen in de individuele overeenkomst.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Levering van een bestelling geschiedt in één levering. Als levering geschiedt in meer delen op verzoek van de consument is “Josien Brands Design” gerechtigd de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen bij de consument. Als deellevering geschiedt op verzoek van “Josien Brands Design” worden de hieraan verbonden kosten niet doorberekend aan de consument.
  4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  8. Het product blijft eigendom van “Josien Brands Design” tot het moment dat het product is overgedragen aan de juiste consument en volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  9. “Josien Brands Design” is niet verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de consument en/of derden. “Josien Brands Design” is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

11 Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen voor levering te worden voldaan. Leveringen worden pas verzonden zodra de betaling voltooid is.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  3. Betaling dient uitsluitend te geschieden in Euro’s.
  4. Voor zakelijke afnemers geldt, bij de keuze voor “Betaling via Directe bankoverschrijving” een betalingstermijn van 7 dagen.

12 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien een ontstaan geschil tussen de consument en “Josien Brands Design” niet door de betrokken partijen geschikt kan worden, kunnen de partijen op hun eigen kosten een bemiddelende partij inschakelen, op voorwaarde dat de aard van het geschil hier ontvankelijk voor is.

13 Intellectuele eigendom.

De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij “Josien Brands Design”, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14 Persoonsgegevens.

“Josien Brands Design” zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. “Josien Brands Design” neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen van “Josien Brands Design”, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

16 Links

De site van “Josien Brands Design” kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft “Josien Brands Design” geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

17 Uw rechten

U kunt altijd aan “Josien Brands Design” vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@josienbrandsdesign.nl. Ook kunt u per e-mail aan “Josien Brands Design” vragen, verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die “Josien Brands Design” zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u “Josien Brands Design” hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

has been added to the cart. View Cart